Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về Công bố danh mục TTHC thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT