Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Mục tiêu, định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới

Đăng ngày 24 - 02 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 3458/QĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Với mục tiêu xây dựng ngành lâm nghiệp của tỉnh thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật có vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương; phát triển theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến, thương mại lâm sản và tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh với một số định hướng, mục tiêu phát triển cụ thể cho ngành lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030 như sau:

(1) Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt trên 4.000 tỷ đồng (gấp 2 lần giai đoạn 2016-2020), giai đoạn 2026-2030 đạt trên 6.000 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2016-2020).

(2) Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng tăng thêm hàng năm, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 45,5% vào năm 2025, đạt 48% vào năm 2030, sau đó giữ vững, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Bảo tồn lâu dài tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, chống suy thoài đất đai, giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tại và ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu.

(3) Tập trung phát triển cây Mắc ca trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh trồng được khoảng 70.000 ha cây Mắc ca, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có khoảng 120.000 ha cây Mắc ca trồng tập trung, trong đó có khoảng 30.000 ha cho thu hoạch quả ổn định; đưa Điện Biên trở thành một trong các tỉnh có diện tích trồng cây Mắc ca lớn trong cả nước.

(4) Phục hồi rừng tự nhiên bằng các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng và làm giàu rừng, ưu tiên bố trí vốn để khuyến khích người dân thực hiện hoạt động khoanh nuôi tái sinh rừng, góp phần vào mục tiêu tăng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh; tập trung phát triển rừng phòng hộ tại các khu vực đầu nguồn, đặc biệt là khu vực đầu nguồn của các nhà máy thủy điện, ưu tiên lựa chọn các loài cây đa tác dụng, vừa có khả năng phòng hộ, vừa khai thác lâm sản phụ để phát triển kinh tế, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ để giảm thiểu tác hại do thiên tai, cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển vùng rừng trồng sản xuất cung cấp nguyên liệu tập trung, ưu tiên trồng rừng gỗ lớn tại các địa bàn có điều kiện giao thông tương đối thuận lợi (dọc hai bên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ), đẩy mạnh xã hội hóa vào đầu tư phát triển rừng sản xuất thông qua các cơ chế khuyến khích về đất đai, thuế, tín dụng, thị trường. Phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng mới khoảng 25.000 ha, trồng mới 2.250 ha rừng phòng hộ, 7.500 ha rừng sản xuất, 670 nghìn cây phân tán các loại.

(5) Mở rộng diện tích trồng cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu có giá trị và tiềm năng đầu ra của sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp và thu nhập của người dân, giảm áp lực khai thác dược liệu, lâm sản ngoài gỗ của người dân vào tài nguyên rừng, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên này trong tự nhiên. Phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh phát triển thêm khoảng 2.000 ha cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị như: Sa nhân, Thảo quả, Đẳng sâm, Sơn tra, Giổi xanh, Trám, Mạy chả,...

Để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chính đã được đề ra tại Kế hoạch như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở, các ngành và toàn thể nhân dân về trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức rà soát, điều chỉnh vùng quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoàn thành công tác giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đảm bảo tất cả các diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp (đất có rừng và đất chưa có rừng) đều có chủ để tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đầu tư, hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của trung ương; rà soát, xây dựng, ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để động viên, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức triển khai hoàn thành, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển lâm nghiệp đã được phê duyệt; phát triển các cơ sở chế biến lâm sản gắn với quá trình cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030, phát huy tối đa các dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng để tạo nguồn thu, tái đầu tư cho phát triển lâm nghiệp, đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, kiện toàn hệ thống kiểm lâm, tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả (mỗi Ban có thể phụ trách nhiều địa bàn huyện để thúc đẩy các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh),...

Tin mới nhất

Mục tiêu, định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới(24/02/2022 7:11 SA)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh(21/10/2021 9:02 CH)

Sớm tháo gỡ khó khăn phát triển cây mắc ca(02/08/2021 9:17 CH)

Hướng tới mục tiêu phát triển rừng bền vững(02/08/2021 9:14 CH)

Năng suất cây cao su Điện Biên dẫn đầu khu vực Tây Bắc(31/03/2021 9:05 CH)

Triển vọng cây dược liệu ở Tênh Phông(10/01/2021 5:42 CH)

Kỳ vọng từ những dự án cây mắc ca(15/09/2019 11:56 CH)

Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên - Ra quân mở miệng cạo mới khai thác mủ cao su(03/05/2018 10:16 CH)

°
525 người đang online