Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công tác Cải cách hành chính thuộc Chi cục Thú y năm 2022

Đăng ngày 30 - 11 - 2022
100%

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tăng cưởng lãnh đạo, chỉ đảo công tác CCHC của ngành nhằm hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên.

Chi cục Thú y là một đơn vị trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y đã tập trung triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022 theo kế hoạch chung của Sở Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể:

- Đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CCTY ngày 04/01/2022 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; theo đó có nội dung đầu công việc và đang triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, Chi cục triển khai đảm bảo đúng thời gian quy định và triển khai tới toàn thể công chức, viên chức về nội dung kiểm soát thủ tục hành chính để biết và thực hiện. Ngoài ra, Chi cục Thú y áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 đảm bảo quy định hiện hành.

- Đã phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 về quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 02/22/2022 về quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến chính sách của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn..., chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp...

- Đã chủ động phối hợp với bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của chi cục đảm bảo tuân thủ quy trình, thời gian đáp ứng đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đơn vị không ghi nhận kiến nghị, phản ánh của cá nhân nào liên quan đến quy định hành chính, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC.

- Đã thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở đơn vị và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; duy trì việc cập nhật các TTHC mới để tham mưu ban hành các quyết định công bố TTHC. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng và trước hẹn đạt 100%.

- Về hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý, dữ liệu chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Chi cục thú y đã được cải tiến một bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: Số đơn vị có 01 mạng WAN, LAN kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của Sở. Số lượng chữ ký số được cấp cho: 02 lãnh đạo của Chi cục.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Số đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước: Hiện nay, 100% văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm văn phòng điện tử; 100% văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm đối với các đơn vị trực thuộc và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ: 100%. Các văn bản đi, đến đều được cập nhật và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (100%).

- Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; triển khai các hệ thống một cửa điện tử: Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Hiện nay, có 18 thủ tục hành chính của đơn vị đã được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin điện tử, trong đó mức độ 4: 8 thủ tục, mức độ 3: 3 thủ tục, mức độ 2: 8 thủ tục; có 7 thủ tục phát sinh hồ sơ với số lượng 215 hồ sơ, các hồ sơ đều giải quyết trước và đúng hạn./.

Tin mới nhất

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của Pháp luật về Thú y trong hoạt động buôn bán, kinh...(13/04/2023 3:02 CH)

Mường Ảng chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi(03/04/2023 9:53 CH)

Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp(08/03/2023 9:25 CH)

Mường Ảng chủ động phòng, chống đói rét cho vật nuôi(28/12/2022 10:59 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thú y, khuyến nông cơ sở trên địa bàn huyện Mường Ảng năm...(21/12/2022 9:56 CH)

Điện Biên triển khai xong tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2022(21/12/2022 9:53 CH)

Công tác Cải cách hành chính thuộc Chi cục Thú y năm 2022(30/11/2022 3:42 CH)

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về buôn bán thuốc thú y trên địa bàn tỉnh(18/10/2022 2:48 CH)

°
1129 người đang online